الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(خداوندی كه) بخشنده و بخشايشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته).

The Entirely Merciful, the Especially Merciful,

سوره  فاتحه آيه 2