اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

ما را به راه راست هدايت كن...

Guide us to the straight path -

سوره  فاتحه آيه 5