قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

(سرانجام او را به آتش افكندند؛ ولی ما) گفتيم: «ای آتش! بر ابراهيم سرد و سالم باش!»

Allah said, "O fire, be coolness and safety upon Abraham."

سوره انبيا آيه 69