فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

در اين هنگام موسی عصای خود را افكند، و ناگهان مار عظيم و آشكاری شد؛

So [Moses] threw his staff, and suddenly it was a serpent manifest.

سوره  شعراء آيه 32