قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

(موسی) گفت: «چنين نيست! يقيناً پروردگارم با من است، بزودی مرا هدايت خواهد كرد!»

[Moses] said, "No! Indeed, with me is my Lord; He will guide me."

سوره  شعراء آيه 62