الم

الم (بزرگ است خداوندی كه اين كتاب عظيم را، از حروف ساده الفبا به وجود آورده).

Alif, Lam, Meem.

سوره  بقره آيه 1