تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

شب را در روز داخل می‏كنی، و روز را در شب؛ و زنده را از مرده بيرون می‏آوری، و مرده را زنده؛ و به هر كس بخواهی، بدون حساب، روزی می‏بخشی.»

You cause the night to enter the day, and You cause the day to enter the night; and You bring the living out of the dead, and You bring the dead out of the living. And You give provision to whom You will without account."

سوره  آل عمران آيه 27