إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ

ولی پرهيزگاران در ميان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند،

Indeed, the righteous will be in gardens and pleasure,

سوره طور آيه 17