يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

آنها در بهشت جامهای پر از شراب طهور را كه نه بيهوده‏گويی در آن است و نه گناه، از يكديگر می‏گيرند!

They will exchange with one another a cup [of wine] wherein [results] no ill speech or commission of sin.

سوره طور آيه 23