فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

در اينجا خداوند آنچه را وحی كردنی بود به بنده‏اش وحی نمود.

And he revealed to His Servant what he revealed.

سوره نجم آيه 10