وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ

هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهايی بتراشد!

Even if he presents his excuses.

سوره قيامه آيه 15