فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

(بگو:) در آن هنگام كه چشمها از شدّت وحشت به گردش درآيد،

So when vision is dazzled

سوره قيامه آيه 7