وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

و گفته شود: «آيا كسی هست كه (اين بيمار را از مرگ) نجات دهد؟!»

And it is said, "Who will cure [him]?"

سوره قيامه آيه 27