فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ

(آری،) هنگامی كه در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سركشی كردند، به آنها گفتيم: «به شكل ميمونهايی طردشده در آييد!»

So when they were insolent about that which they had been forbidden, We said to them, "Be apes, despised."

سوره  اعراف آيه 166