فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

اما هنگامی كه خداوند فرزند صالحی به آنها داد، (موجودات ديگر را در اين موهبت مؤثر دانستند؛ و) برای خدا، در اين نعمت كه به آنها بخشيده بود، همتايانی قائل شدند؛ خداوند برتر است از آنچه همتای او قرار می‏دهند!

But when He gives them a good [child], they ascribe partners to Him concerning that which He has given them. Exalted is Allah above what they associate with Him.

سوره  اعراف آيه 190