خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(به هر حال) با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذير، و به نيكی‏ها دعوت نما، و از جاهلان روی بگردان (و با آنان ستيزه مكن)!

Take what is given freely, enjoin what is good, and turn away from the ignorant.

سوره  اعراف آيه 199