وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

و از گنجها و قصرهای مجلّل!

And treasures and honorable station -

سوره  شعراء آيه 58