فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

آنان به تعقيب بنی اسرائيل پرداختند، و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسيدند.

So they pursued them at sunrise.

سوره  شعراء آيه 60