وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ

و در آنجا ديگران [= لشكر فرعون‏] را نيز (به دريا) نزديك ساختيم!

And We advanced thereto the pursuers.

سوره  شعراء آيه 64