كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ

چنين نيست (كه انسان می‏پندارد! او ايمان نمی‏آورد) تا موقعی كه جان به گلوگاهش رسد،

No! When the soul has reached the collar bones

سوره قيامه آيه 26