قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ

دلهايی در آن روز سخت مضطرب است،

Hearts, that Day, will tremble,

سوره نازعات آيه 8