قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ

گفتند: «مهّم نيست، (هر كاری از دستت ساخته است بكن)! ما بسوی پروردگارمان بازمی‏گرديم!

They said, "No harm. Indeed, to our Lord we will return.

سوره  شعراء آيه 50