كَلَّا لَا وَزَرَ

هرگز چنين نيست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد!

No! There is no refuge.

سوره قيامه آيه 11